Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowią obecnie najszybciej rosnący strumień odpadów. Każdego dnia znaczna ilość urządzeń elektrycznych i elektronicznych trafia do odpadów - niektóre z nich są zepsute, inne jedynie przestarzałe. Przyczynia się to do narastających problemów środowiskowych, które do tej pory nie przyciągały zainteresowania publicznego.

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) stanowi specjalistyczną dziedzinę branży odpadami i recyklingu. W związku z wdrożeniem dyrektywy ZSEE, która nałożyła na kraje UE rygorystyczne cele w zakresie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu oraz z przejściem z telewizji analogowej na cyfrową, co pociągnęło za sobą konieczność wymiany części urządzeń nadawczych i odbiorników, recykling ZSEE stanowi szybko rosnący podsektor gospodarki.

Istnieje potrzeba wzajemnego uznawania kwalifikacji zarządzających i pracowników zatrudnionych w firmach zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia oraz odzyskiem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do zarządzania i obsługiwania zaawansowanych instalacji przetwarzania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, system kwalifikacji i szkoleń zawodowych w zakresie zagospodarowania odpadów SEE jest mocno zróżnicowany w poszczególnych krajach UE i nie jest zgodny z Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) oraz założeń systemu ECVET.

W ramach projektu EwasteR zostanie opracowany nowy, wysokiej jakości, interdyscyplinarny program szkoleniowy dla pracowników sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uwzględniający powiązania istniejące między fazą produkcji produktów a fazą zagospodarowania odpadów z nich powstających. Celem jest wspieranie inicjatyw i przedsiębiorczości, a także stworzenie szans zatrudnienia i mobilności.

Stworzenie nowego profilu zawodowego dla osób pracujących w sektorze przyczyni się do rozwoju sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podniesienia świadomości w zakresie korzyści z ponownego użycia i jego wkładu do zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego

Konsorcjum projektu EwasteR składa się z 13 organizacji z czterech krajów – Cypru, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii – jego powstanie uzasadniają potrzeby wdrożenia Dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) oraz Dyrektywy 2012/19 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Konsorcjum będzie współpracować przez trzy lata, aby osiągnąć poniższe cele:

  • Zidentyfikowanie istniejących obecnie na obszarze UE ścieżek prowadzących do zdobycia kwalifikacji oraz profili zawodowych związanych z sektorem recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego; wymiana doświadczeń, praktyk i strategii podnoszenia świadomości wśród osób kluczowych dla branży w zakresie potencjału, jaki może mieć ponowne użycie sprzętu dla tworzenia szans zatrudnienia i generowania zysku.
  • Opracowanie nowej kwalifikacji zawodowej z wykorzystaniem kryteriów UE (ECVET-EQAVET), która potwierdzać będzie uzyskanie umiejętności, wiedzy i kompetencji niezbędnych dla pracowników sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego; zostanie ona przetestowana w trakcie innowacyjnego, pilotażowego doświadczenia w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (klasyczne szkolenie, otwarta szkoła zarządzania, wirtualna mobilność) i w trakcie uczenia się w miejscu pracy poprzez obserwację i praktykę (Labs-shadowing).
  • Przygotowanie podręcznika opisującego proces przejrzystego uznawania kompetencji oraz walidowania efektów uczenia się, który zostanie wypracowany w ramach prac pilotażowych, w celu ułatwienia mobilności pracowników, zwiększenia wzajemnego zaufania oraz zwiększenia uznawania kwalifikacji w sektorze na obszarze UE.
  • Stworzenie nowej otwartej przestrzeni internetowej umożliwiającej dzielenie się informacjami, praktykami, badaniami, narzędziami i ekspertyzami dotyczącymi sektora w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.
  • Przygotowanie pakietu narzędzi i instrumentów kształcenia i szkolenia zawodowego zapewniających uzyskanie umiejętności i kompetencji ułatwiających mobilność uczących się i pracowników w Europie.
  • Pobudzenie branży recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie w celu zachęcenia pracujących w sektorze do przekształcania prowadzonej działalności gospodarczej z nieformalnej w formalną.