Konsorcjum EwasteR będzie pracować wspólnie przez trzy lata, realizując poniższy plan działań i rezultatów.

ofjh8e0
Celem pakietu zadań nr 1 jest zapewnienie powodzenia projektu poprzez odpowiednią koordynację działań organizacyjnych, technologicznych, metodologicznych i finansowych przez partnera koordynującego w trakcie realizacji projektu. Wszyscy partnerzy będą uczestniczyć w pracach przewidzianych w ramach pakietu zadań nr 1.
 • Plan Zarządzania Projektem (PMP) – Partnerstwo opracowuje swój własny zestaw wzorów i formularzy, aby właściwie realizować plan działań operacyjnych oraz zadania techniczne, administracyjne i finansowe.
 • Formularze Raportowania Postępu Działań i Wydatków – Oficjalne formularze zarządzania projektem zawarte w PMP są stosowane przez partnerstwo w celu raportowania postępów i rezultatów projektu.
 • Plan Komunikacji Wewnętrznej i Współpracy – Opis uzgodnionych instrumentów i strategii mających na celu ułatwienie ciągłej wymiany informacji pomiędzy partnerami.
 • Międzynarodowe i Wirtualne Spotkania Partnerstwa – Partnerzy odbywają regularne spotkania bezpośrednie lub on-line/w Internecie, aby omówić projekt i przekazać informacje zwrotne w zakresie wdrażania działań. Spotkania takie są dobrą okazją do networkingu.
 • Zespół A.R.R.T (Wzmocnienie Technik Recyklingu i Ponownego Użycia) – grupa robocza, składająca się z członków organizacji partnerskich realizujących projekt EwasteR, która będzie wspierać Konsorcjum przez cały okres trwania projektu i wdrażania planu działań, zwłaszcza podczas realizacji pakietów zadań nr 4, 5, 6, 7 i 8.
 • Zewnętrzny Raport Ewaluacyjny składany w połowie realizacji projektu – zostanie opracowany przez zewnętrznego profesjonalnego ewaluatora w celu ewaluacji i monitoringu działań projektowych i rezultatów w okresie pierwszych 18 miesięcy. Raport będzie źródłem cennych informacji oraz zawierał będzie rekomendacje w zakresie doskonalenia strategii i działań przewidzianych do realizacji do końca projektu.
Celem Grupy Zadań 2 jest zapewnienie wysokiej jakości realizacji wszystkich zadań przewidzianych w projekcie.
 • Plan Zapewnienia Wysokiej Jakości (QAP) – zawiera procedury, narzędzia i wzory służące monitorowaniu, ewaluacji i ocenie działań projektowych.
 • Raporty z Monitoringu Projektu – formularze i wzory takie jak:
 • Kwestionariusze satysfakcji klienta i formularze informacji zwrotnej (dla partnerów, ekspertów, przedstawicieli branż, grup docelowych, uczestników wydarzeń itd.);
 • Szczegółowe instrukcje monitoringu i ewaluacji działań, rezultatów i produktów projektu.
Upowszechnianie będzie jednym z najważniejszych działań projektu i pomoże promować cele, strategie, działania i rezultaty wśród przedstawicieli branż i grup docelowych w Unii Europejskiej podczas realizacji projektu.
 • Plan Upowszechniania i Promocji – Partnerstwo opracowuje szczegółowy plan w celu organizacji i wdrożenia działań promocyjnych i upowszechniających. Plan zawiera opis wszystkich instrumentów / narzędzi potrzebnych do promocji działań i rezultatów projektu.
 • Strona Internetowa i Aktywność w Sieci – Strona internetowa projektu i media społecznościowe będą głównym kanałem udostępniania rezultatów projektu tak szeroko, jak to możliwe na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Ponadto strona internetowa będzie pełnić rolę archiwum rezultatów projektu, gdzie zapisywana będzie cała dokumentacja.
 • Warsztaty Promocyjne – wydarzenia promujące działania projektowe i upowszechniające rezultaty. Warsztaty będą organizowane przez partnerów w każdym kraju partnerskim, aby naświetlić kluczowe kwestie w zakresie współpracy z grupami docelowymi i przedstawicielami branż w konkretnym kraju.
 • E-Broszura – w projekcie zaplanowano trzy broszury, które będą stanowić podstawowe narzędzie promocji i upowszechniania projektu. Broszura będzie podsumowaniem różnych etapów realizacji projektu i wyjaśnieniem podstaw, założeń, celów, działań i skutków projektu. Broszury zostaną przygotowane w wersji elektronicznej.
 • Informacje Prasowe drukowane i on-line – Zostaną przygotowane trzy informacje prasowe, aby przedstawić konkretne kamienie milowe na drodze realizacji projektu i pomóc w upowszechnianiu i promocji działań w Unii Europejskiej, a także na poziomie krajowym i lokalnym.
 • Międzynarodowe E-Seminarium – na koniec realizacji projektu partnerzy z Wielkiej Brytanii zorganizują seminarium podsumowujące, mające na celu upowszechnienie projektu i podniesienie świadomości na temat problematyki projektu. To wydarzenie prowadzone na żywo i transmitowane on-line przyczyni się do promocji projektu EwasteR w obszarze WEEE i zagwarantuje skuteczne wdrożenie strategii EwasteR przy jednoczesnym zaangażowaniu partnerów projektu, interesariuszy i grup docelowych w UE.
 • Newslettery cztery newslettery projektowe przedstawią główne działania, rezultaty i osiągnięcia Konsorcjum na poszczególnych etapach realizacji projektu.
Pakiet zadań nr 4 jest początkowym etapem wypracowania nowego programu edukacyjnego EwasteR, ale również kontynuacją wcześniejszych działań z uwzględnieniem nowych danych i wniosków płynących od interesariuszy i grup docelowych, które pojawiły się podczas realizacji projektu w obszarze zarządzania recyklingiem i ponownym użyciem odpadów elektrycznych i elektronicznych.
 • Raport EwasteR – Partnerzy opracują i opiszą główne ścieżki szkolenia i kształcenia zawodowego w ramach NQF-RQF w obszarze recyklingu i ponownego użycia odpadów elektrycznych i elektronicznych w krajach partnerskich.
W pakiecie zadań nr 5 partnerstwo opracowuje treści i metodologię pilotażowego programu – gromadzi informacje i dane od stażystów, studentów, nauczycieli, trenerów uczestniczących w programach.
 • Program edukacyjny EwasteR (Curriculum) – partnerstwo określa efekty uczenia się, uwzględniając powiązania istniejące między fazą produkcji produktów a fazą zagospodarowania odpadów z nich powstających oraz biorąc pod uwagę cały proces recyklingu i zarządzania ponownym wykorzystaniem e-odpadów.
 • Pilotażowy pakiet kształcenia zawodowego – celem jest wspieranie uczniów/ studentów przed udziałem w pilotażowych sesjach i dostarczanie informacji na temat organizacji programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zasad oceniania (weryfikacji) efektów uczenia zgodnie z założeniami systemu ECVET
 • Plan Szkolenia - określa treści szkolenia oraz strategie dostarczania pilotażowych doświadczeń w ciągu 160 godzin programu nauczania w każdym uczestniczącym kraju
W pakiecie zadań nr 6 zostaną przeprowadzone działania pilotażowe, dotyczące jednostki efektów uczenia się związanej z obszarem „Zarządzania” tworzonego programu edukacyjnego w ramach projektu EwasteR (5 poziom ERK).
 • Pilotażowa Wersja Szkolenia (obszar zarządzania) – w poszczególnych krajach partnerzy testują i zapewniają, za pośrednictwem metody blended learning (kształcenie mieszane) oraz innowacyjnych metod szkoleniowych, 108 godzin szkolenia na jedną, uczącą się osobę. Szkolenie obejmuje aspekty zarządzania nowym profilem zawodowym.
W pakiecie zadań nr 7 zostaną przeprowadzone działania pilotażowe, dotyczące jednostki efektów uczenia się związanej z obszarem „Techniczno-Zawodowym” tworzonego programu edukacyjnego w ramach projektu EwasteR (5 poziom ERK).
 • Pilotażowa Wersja Szkolenia (Obszar Techniczno-Zawodowy) – w poszczególnych krajach partnerzy testują i zapewniają, z wykorzystaniem metody blended learning (kształcenie mieszane) oraz innowacyjnych metod zorientowanych na uczenie się w miejscu pracy, 52 godziny szkolenia na jedną, uczącą się osobę. Szkolenie obejmuje aspekty techniczne i specjalistyczne nowego profilu zawodowego.
Celem pakietu zadań nr 8 jest określenie wspólnej metodologii i narzędzi do przeprowadzenia procesu uznawania i walidacji efektów uczenia się oraz zebranie wniosków z pilotaży przeprowadzonych w poszczególnych krajach projektu EwasteR.
 • Podręcznik – Partnerzy opisują strategie i treści, mające na celu wspieranie: uczenia się przez całe życie, organizowania mobilności europejskich uczących się oraz promowania stosowania elastycznych „ścieżek” kształcenia w celu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Główne treści i wytyczne, zawarte w podręczniku, zostaną wykorzystane na kolejnych etapach prac przy projektowaniu kwalifikacji zawodowej projektu EwasteR zgodnie z założeniami systemu ECVET.
 • Zestaw materiałów pomocniczych dla osób uczących się – zestaw materiałów przeznaczonych dla uczących się po zakończeniu pilotażowych szkoleń w poszczególnych krajach. Zestaw ma ułatwiać uznawanie efektów uczenia się oraz proces oceny (weryfikacji).
 • Końcowy Zewnętrzny Raport Ewaluacyjny – zewnętrzny ewaluator ocenia działania oraz rezultaty całego projektu.
 • Zespół Innowacji (IT) – zespół, składający się z członków organizacji partnerskich, powołany w celu wspierania promocji założeń systemu ECVET; stosowania praktyk zgodnych z wytycznymi krajowej/ regionalnej ramy kwalifikacji; ułatwienia bardziej przejrzystej oceny i uznawania praktyk w formalnym i pozaformalnym systemie kształcenia; dostosowania programu edukacyjnego do krajowych systemów szkolenia i kształcenia zawodowego.
Celem tego pakietu zadań jest promowanie wyników projektu, zapewnienie stosowania wypracowanych narzędzi i dobrych praktyk w sektorze recyklingu oraz ponownego użycia odpadów elektrycznych i elektronicznych.
 • Plan Wykorzystania Rezultatów Projektu – dokument zawiera strategię i wytyczne dotyczące wykorzystywania rezultatów projektu, gwarantując transparentność, dostępność i promowanie stosowania dobrych praktyk.
 • Europejski Plan Rozwoju dla Przedsiębiorstw – partnerzy na szczeblu krajowym określają operacyjne narzędzie, mające na celu ułatwienie współpracy pomiędzy pracownikami, początkującymi przedsiębiorcami a biznesem w sektorze recyklingu oraz ponownego użycia odpadów elektrycznych i elektronicznych; wsparcie mobilności osób uczących się w obszarze kształcenia zawodowego na terenie całej UE oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia.
 • Sieć Strategicznych Grup EwasteR – w każdym kraju powstaną grupy robocze składające się z członków sektorowych rad ds. umiejętności, które zostaną utworzone w każdym z krajów projektu (przewiduje się, że będą one powoływane niezależnie od projektu EwasteR) w sektorze recyklingu oraz ponownego użycia odpadów elektrycznych i elektronicznych. Grupy robocze będą uczestniczyć w upowszechnianiu i wykorzystaniu rezultatów projektu, zbierając opinie i zalecenia na temat schematu programu, technik szkolenia oraz metod rozwoju każdej transferowalnej umiejętności nabytej na terenie całej UE.
 • Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców – wzmocnienie mobilności początkujących przedsiębiorców w sektorze recyklingu oraz ponownego użycia odpadów elektrycznych i elektronicznych w całej UE. Niektórzy uczestnicy pilotażowych edycji w poszczególnych krajach, będą zachęcani do wzięcia udziału w programie.
 • EwasteR Krajowa Internetowa Konferencja – na zakończenie projektu, partner zorganizuje krajową, publiczną, internetową konferencję z wirtualnym udziałem publicznych lub prywatnych interesariuszy (mających wpływ na kształcenie zawodowe na poziomie krajowym) w celu promowania wyników projektu i zapewnienia ich długotrwałego wpływu na kształcenie zawodowe oraz wsparcie przedsiębiorczej i skutecznej społeczności.