LOGO_INTERCOLLEGE_ CURRENT

Intercollege jest jedną z wiodących prywatnych uczelni na Cyprze, która oferuje szeroki zakres programów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Od 1989 roku Intercollege oferuje akredytowane programy: Zarządzanie, Technologie komputerowe, Informatyka, Elektronika, Technologie mechaniczne oraz Inżynieria samochodowa, itp. prowadzące do uzyskania dyplomu lub stopnia licencjata.

Intercollege był pierwszą uczelnią VET na Cyprze oferującą dyplomy techniczne w zakresie instalacji elektrycznych i mechanicznych, a ostatnio z technologii samochodowych.

Ponadto Intercollege był pierwszą uczelnią na Cyprze zapewniającą dostęp do odpowiednich pomieszczeń badawczych i dobrze wyposażonych laboratoriów oferujących odpowiednie kursy w sektorze energii odnawialnej.

Programy studiów Intercollege uwzględniają najwyższe europejskie standardy w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym, łącząc wysoki poziom edukacji akademickiej z praktycznym doświadczeniem podczas specjalistycznych prac laboratoryjnych i uczenia się w miejscu pracy.

Wszystko to przyczynia się do spójnej wizji przyszłości zgodnie z mottem Intercollege: "Doskonałości w Edukacji Zawodowej".

CPC KEPA Logo Engl 18_5_12

CPC jest jednym z wydziałów Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych. Pierwotnym długofalowym celem CPC jest pomoc organizacjom publicznym i prywatnym w celu wykorzystania ich zasobów ludzkich i kapitału w najlepszy możliwy sposób, tak aby zwiększyć wydajność. Jednak od wejścia Cypru do UE i strefy Euro CPC koncentruje się na obszarach i działaniach ukierunkowanych na wspieranie ułatwiające dostosowania się obywateli, organizacji, przedsiębiorstw, partnerów społecznych i państwa do globalizacji.

Główne obszary CPC:

 • Zapewnienie wsparcia naukowego i administracyjnego Radzie ds. Wydajności Pracy,
 • Promocja modernizacji systemu praktyk zawodowych,
 • Modernizacja technicznych szkoleń zawodowych,
 • Zarządzanie programami subsydiowania współfinansowanymi przez UE oraz budżet,
 • Zarządzanie programami europejskimi,
 • Śródziemnomorski Instytut Zarządzania (MIM) i Działań Europejskich,
 • Edukacja/szkolenia w zakresie zarządzania, rozwoju i promocji uczenia się przez całe życie i wydajności pracy wśród cypryjskich firm i organizacji,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Świadczenie pomocy technicznej dla Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych.

CPC posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów zarówno krajowych, jak i europejskich. Pracownicy CPC posiadają doświadczenie w projektowaniu, zarządzaniu, organizacji, koordynowaniu i wdrażaniu projektów.

logo CCCI KEBE-eng

Cypryjska Izba Przemysłowo-Handlowa (CCCI) jest niepublicznym podmiotem prawnym, niezależnym finansowo i wolnym od jakichkolwiek nacisków wywieranych przez państwo. Izba jest finansowana z opłat abonamentowych jej członków oraz z dochodów uzyskiwanych z wielu oferowanych przez nią usług.

CCCI jest związkiem Cypryjskich biznesmenów, których interesy wspiera poprzez składanie do rządu i Parlamentu stanowisk jej członków. Poprzez udział w organach i komisjach trójstronnych wyraża i wspiera poglądy społeczności biznesowej.

CCCI powstała w 1927 roku, a w 1963 roku została przyjęta nowa struktura, która funkcjonuje do dziś. CCCI jest federacją lokalnych Izb Handlu i Przemysłu, które działają w Nikozji, Limassol, Famaguście, Larnace i Pafos. Izba z Nikozji obejmuje również rejony Kyrenia i Morphou.

Liczba członków CCCI przekracza 8 000 przedsiębiorstw z całego wachlarza działalności biznesowej. Powiązanych z nią jest więcej niż 140 profesjonalnych stowarzyszeń handlu, przemysłu i sektora usług.

Podstawowym celem Izby Handlowej jest zabezpieczenie i stały rozwój Cypryjskiej gospodarki, w celu ciągłej poprawy poziomu życia i dobrobytu wszystkich mieszkańców Cypru.

Cel ten opisuje i określa politykę ICCC oraz jej działalność poprzez oferowanie wysokiej jakości usług na rzecz jej członków, w tym:

 • Promowanie interesów społeczności biznesowej i dobra mieszkańców Cypru,
 • Wzmocnienie inicjatywy prywatnej, która stanowi podstawę gospodarki oraz ochronę i promocję liberalnego charakteru systemu gospodarczego Cypru,
 • Spójność z rozwojem gospodarczym i zwiększanie udziału społeczności biznesowej w rozwoju kraju.
 • Wkład w ciągły i zrównoważony rozwój kraju w ramach Unii Europejskiej.