uclanLOGO

University of Central Lancashire (UCLan) obejmuje cztery college’e i 16 szkół wyższych, które otrzymują profesjonalne wsparcie administracyjne, co przyczynia się do efektywnego funkcjonowania Uniwersytetu.

Jako Uniwersytet cenimy i respektujemy równość szans, przejrzystość obowiązujących zasad i tolerancję.

Dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy: na skalę lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową.

Współpracujemy w ramach partnerstw z przedsiębiorcami, lokalną społecznością i innymi podmiotami edukacyjnymi.

Promujemy kreatywność i zachęcamy do innowacyjnych badań.

Ośrodek Zarządzania Odpadami (Centre for Waste Management, CWM) został założony w 2002 roku w celu stworzenia centralnego ośrodka dla prowadzonych badań nad odpadami/ochroną środowiska, świadczonych usług konsultacyjnych oraz prowadzonych kursów na University of Central Lancashire.

Ośrodek jest częścią College’u Nauki i Technologii w ramach Szkoły Kryminalistyki i Nauk Stosowanych. Aktywnie angażujemy się w prowadzenie badań na światowym poziomie. Równolegle tworzymy serię kursów, które uzupełniają braki w obecnie oferowanych szkoleniach, dotyczących szeregu różnych zagadnień związanych z zarządzaniem odpadami.

LCRN_cmyk

Londyńska Sieć Społecznościowa ds. Zasobów (London Community Resource Network – LCRN) jest organizacją pozarządową, będącą pionierem w zakresie rozwiązań społecznościowych, dotyczących odpadów w Londynie. Pomagamy organizacjom zaktywizować lokalne społeczności i zaangażować je w zmniejszanie ilości zużywanych zasobów, ich ponowne wykorzystanie, recykling i redystrybucję. Wszystkie działania mają na celu zmaksymalizowanie korzyści społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Pracujemy na rzecz przodującej – i jedynej – londyńskiej sieci społecznościowej, która ma na celu zapobieganie nadmiernej produkcji odpadów oraz promocję recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów. Sieć ta posiada unikatową wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Naszą wizją jest Londyn jako prężne i zrównoważone miasto, które przoduje w skali światowej w efektywnym wykorzystywaniu zasobów. Naszym celem jest uczynienie z Londynu miejsca, w którym wszystkie społeczności mogą odgrywać rolę w zakresie zmniejszania ilości odpadów, ponownego wykorzystania, recyklingu i redystrybucji zasobów.

Naszą misją jest zachęcanie londyńczyków i umożliwianie im zmniejszania ilości odpadów, ponownego wykorzystywania, recyklingu i redystrybucji zasobów, aby uzyskać jak największe korzyści dla społeczności i środowiska. Realizujemy naszą misję poprzez pełnienie w Londynie roli lidera, łącznika, katalizatora, aby wzmocnić potencjał lokalnych inicjatyw w zakresie zapobiegania wytwarzaniu odpadów, recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów. Pracujemy także nad zapobieganiem wysyłania na wysypiska i do spalarni rzeczy, które nadają się do ponownego wykorzystania. Aby to uzyskać, wypracowujemy efektywne rozwiązania we współpracy z sektorem publicznym, prywatnych i społecznym.

London Re-use Limited pracuje nad zapobieganiem gromadzeniu się odpadów w stolicy. Realizujemy to poprzez przekierowywanie mebli i innych przedmiotów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów i umieszczanie ich w gospodarce kolistej (lub wielokrotnego wykorzystania). Oprócz tego założyliśmy i koordynujemy Londyńską Sieć Ponownego Wykorzystania (London Re-use Network), która łączy organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne o podobnych poglądach, działające na rynku ponownego wykorzystania i zaangażowane w jego rozwój. Wspólnie rozwinęliśmy rynek i zapotrzebowanie na przedmioty do ponownego wykorzystania w Londynie oraz stworzyliśmy wiele szkoleń, miejsc pracy i możliwości angażowania się w wolontariat.

Nasza historia

Spółka London Re-use Limited została założona przez Londyńską Sieć Społecznościową ds. Zasobów (London Community Resource Network) w 2010 roku po otrzymaniu funduszy od Londyńskiej Rady ds. Odpadów i Recyklingu (London Waste and Recycling Board).

wamitab logo

WAMITAB to organizacja certyfikująca (not-for-profit), która tworzy kwalifikacje dla pracowników od najniższego do najwyższego szczebla organizacji w zakresie sprzątania, oczyszczania ulic, zarządzania infrastrukturą; zarządzania zasobami oraz recyklingu i parkowania.

Od założenia w 1989 roku WAMITAB rozwija się równolegle z sektorami z jasnym celem promowania i wspierania zrównoważonego rozwoju środowiska. Z ponad 120 ścieżkami nabywania kwalifikacji i 70 ośrodkami o zapewnionej jakości, WAMITAB oferuje bezkonkurencyjną, specjalistyczną sieć wspierania rozwoju kadr.

Współpracujemy bezpośrednio z liderami branży, żeby zapewniać odpowiadające pracodawcom kwalifikacje, które dadzą jednostkom praktyczne umiejętności, dostosowane do potrzeb miejsca pracy.

U podstaw naszych wartości leży pragnienie, żeby każda osoba miała możliwość uczenia się. Poprzez nadawanie kwalifikacji pracownikom, pragniemy budować kulturę bezpieczeństwa i postępu oraz sprawić, że kariera w tej branży będzie bardziej atrakcyjna.

Jesteśmy organizacją not-for-profit, poświęconą wspieraniu kompetencji technicznych w branży poprzez regulowane programy szkoleń oraz akredytację istniejących programów dokształcania wewnątrz firm.