ios new logo

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem badawczym założonym w 1986 roku. Jest instytutem resortowym nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska.

Głównym obszarem działalności IOŚ-PIB jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska w Polsce. W IOŚ-PIB prowadzone są badania naukowe w dziedzinie polityki ekologicznej, gospodarki odpadami, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza i klimatu, ochrony krajobrazu i żywych zasobów przyrody, ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi oraz zasobów wodnych i gospodarki ściekowej.

Ponadto IOŚ-PIB prowadzi warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli przemysłu, administracji lokalnej i regionalnej oraz studentów.

IOŚ-PIB brał udział w opracowywaniu, testowaniu i rozpowszechnianiu innowacyjnych modeli VET i narzędzi szkoleniowych oraz w opracowaniu ram kwalifikacji dla zarządzających instalacjami gospodarki odpadami.

Pracownicy IOŚ-PIB uczestniczyli w wielu międzynarodowych projektach w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji.

IBlewy eng

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” rozpoczęła swoją działalność na początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Misją Instytutu jest wspieranie reform rynkowych, rozwoju instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej poprzez obiektywne badania i analizy, edukację i opracowywanie rekomendacji dla polityki gospodarczej.

W ramach swojej działalności Instytut:

  • realizuje projekty (w tym projekty dofinansowane ze środków UE);
  • prowadzi badania;
  • opracowuje raporty;
  • organizuje konferencje, warsztaty, seminaria i szkolenia ogólnopolskie i międzynarodowe.

Obszary działalności Instytutu:

  • kształtowanie polityki gospodarczej sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości;
  • rozwój przedsiębiorczości prywatnej, w tym MSP;
  • rozwój nowoczesnych technologii;
  • współpraca nauki i biznesu;
  • rozwój rynku pracy;
  • etyka w działalności gospodarczej i samorządowej.
logo

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (w tym TALIS, PISA, PIAAC, Horizon 2020, Erasmus+, ESLC, SHARE, TIMSS, PIRLS), przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze.Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy, z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenia zawodowe, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii i organizacjach pozarządowych.W 2010 roku Minister Edukacji Narodowej powierzył IBE zadanie opracowania koncepcji zintegrowania krajowego systemu kwalifikacji, którego podstawowymi elementami będzie Polska Rama Kwalifikacji oraz Rejestr Kwalifikacji. Zespół IBE opracował projekt Raportu Referencyjnego, który po akceptacji odpowiednich ciał rządowych w Polsce oraz Komisji Europejskiej został opublikowany na oficjalnym portalu ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji.