ERIFO200x200

ERIFO świadczy usługi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) na podstawie upoważnienia wydanego przez region Lazio nr B06642 z dnia 25.09.2012. Niedawno ERIFO otrzymało akredytację jako organ świadczący usługi w zakresie doradztwa zawodowego, prowadzenia ścieżek kariery i informacji. Jest również instytucją upoważnioną przez Ministerstwo Edukacji do prowadzenia kursów tradycyjnych i e-learningowych dla pracowników szkół w ramach uczenia się przez całe życie.

Misją ERIFO jest dążenie do wzmocnienia systemu VET na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, aby zapewnić rozwój kapitału ludzkiego i odpowiadać na wciąż rosnące potrzeby i oczekiwania rynku pracy.

ERIFO prowadzi kursy VET dla zatrudnionych i bezrobotnych, zawodowców i nauczycieli, zarówno w salach lekcyjnych, jak  i na odległość. Obecnie ERIFO świadczy usługi specjalnego wsparcia skierowane do organizacji skupionych we własnej sieci w obszarze aplikowania o środki krajowe i unijne.

ERIFO zrealizowało kilka projektów UE i otrzymało dofinansowanie na realizację 10 projektów wielostronnych w ramach programu Lifelong Learning. Od 2005 r. ERIFO zrealizowało ponad 100 działań mobilności i zarządzało usługami 40 mobilności.

logo-terre-di-siena-lab

Terre di Siena Lab (TSL), as new local development Agency of Provincia di Siena, was born on February 2016 from an internal division of APEA, due to the national institutional reform running in Italy since 2015, which is affecting also the organisations based and working at local level. It represents a network of municipalities and enterprises working also in waste management sector. It is working with the Waste Observatory (http://www.apea.siena.it/site/osservatorio-rifiuti.asp) publishing the Annual Report on waste (http://www.apea.siena.it/site/atto.asp?id=20-Rapporto+Rifiuti+2012). It has links with the public organization “Siena Ambiente” involving in the e-waste recycling and re-use management sector. It has a relevant experience with the development of entrepreneurial experiences through VET system (see: Terre di Siena Creative: http://terredisienacreative.apea.siena.it ) and in fostering entrepreneurial initiatives at regional and local level.

regione_toscana_140774

According to RQF (Regional Qualification Framework) system in Italy, Tuscany Region (VET Policies and European Projects Unit) is a regulatory Institution for VET. It manages the ESF Programme for VET pathways. The activities within this framework are particularly related to trainees, schools or tertiary system attendees, young graduated researchers and entrepreneurs.

Tuscany Region is a public body managing the Public Employment Services (PES) within its territory as well as several policies, projects and activities with secondary schools and young students.

Tuscany Region is a reference point for the community of the regional area, playing an important role in socioeconomic development, by supporting vocational training and employment. It has function of direct representation of the community, territorial development planning and socio-economic development.

logo_regione_positivo

Regione Lazio (Szkolenia regionalne, badania, edukacja, uniwersytet, dział rozwoju i innowacji) organizuje i wdraża programy w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego. Programy mają na celu kształtowanie kompetencji obywatelskich niezbędnych, aby wejść na rynek pracy i uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Jako Regionalna Organizacja Wdrażająca, Regione Lazio odpowiada za zarządzanie regionalnymi programami operacyjnymi, finansowanymi przez EFS (Europejski Fundusz Społeczny). Podejmuje działania zgodnie z regulacjami europejskimi, dotyczącymi planowania, projektowania, zarządzania, monitorowania, oceniania i nadzorowania dla EFS i związanego z tym współfinansowania. Rola Regione Lazio obejmuje także tworzenie strategicznego, regionalnego programu badania, innowacji i transferu technologii.

Tworzy powiązania z innymi narzędziami UE, organizacjami i podmiotami  europejskimi na poziomie lokalnym i krajowym, żeby promować i wdrażać zintegrowane wykorzystywanie funduszy strukturalnych. Koordynuje i promuje działania, mające na celu dostarczenie zintegrowanego programu szkolenia, który ułatwia uznawanie nabytych kompetencji, a także wspiera mobilność i uczenie się przez całe życie.

Regione Lazio współpracuje blisko z kluczowymi interesariuszami (szkoły, uniwersytety, akredytowane podmioty kształcenia i szkolenia zawodowego), żeby:

  • zabezpieczyć dostęp do szkolnictwa wyższego, a także poprzez reorganizację przepisów prawnych i przeglądy wydatków, umożliwić studentom odgrywanie istotnej roli w zakresie kontrolowania jakości usług;
  • pełnić rolę centrum regionalnego oraz koordynować i opracowywać roczne plany kształcenia i szkoleń;
  • wspierać zintegrowany system organizacji regionalnych (edukacja, szkolenia zawodowe, praca, służby socjalne, roboty publiczne, opieka zdrowotna, transport), określając kluczowe priorytety i ułatwiając skoordynowane podejście;
  • wspierać uczenie się przez całe życie w przypadku osób chcących poprawić swoją sytuację oraz wspierać zespoły ds. zasobów ludzkich w firmach, żeby poprawić ich konkurencyjność;
  • tworzyć sieć badań i wiedzy, wspierającą ofertę badawczo-rozwojową uniwersytetów i centrów badawczych;
  • rozszerzać sieć współpracy z organizacjami w państwach członkowskich UE oraz w państwach spoza UE, by wzmacniać ponadnarodową mobilność oraz badania/innowacje, wspierające edukację, szkolenia i zatrudnialność;
  • promować portal Porta Futuro (www.portafuturo.it), jako główne miejsce wymiany informacji i możliwości, które zawiera moduły e-learningowe (pisanie CV, techniki przeprowadzania rozmowy o pracę, lekcje motywacyjne i moduły testowe) oraz informacje dla przedsiębiorstw dot. przetargów publicznych;
  • zapewnić, żeby wykształcenie wyższe przygotowało studenta do przyszłej pracy poprzez wdrażanie specjalistycznych rozwiązań;
  • współpracować z uniwersytetami i centrami badawczymi, aby dzielić się innowacyjnymi pomysłami i pomóc w budowaniu powiązań pomiędzy młodymi ludźmi, studentami i absolwentami z różnych obszarów akademickich ze światem przedsiębiorców.