ERIFO200x200

Ο ERIFO είναι ένας διαπιστευμένος  πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), εξουσιοδοτημένος από την περιφέρεια του  Λάτσιο (ψήφισμα B06642 - 25/09/2012) Πρόσφατα απέκτησε την πιστοποίηση ως σώμα παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού, παροχής συμβουλών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Είναι παράλληλα διαπιστευμένος από το Υπουργείο Παιδείας για τη δια βίου μάθηση του σχολικού προσωπικού, για παραδοσιακά και διαδικτυακά προγράμματα. Αποστολή του ERIFO είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση του συστήματος ΕΕΚ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο ERIFO δραστηριοποιείται στην παροχή ΕΕΚ σε απασχολούμενους και ανέργους, επαγγελματίες και καθηγητές, σε περιβάλλον τάξης, αλλά και από απόσταση. Ο ERIFO παρέχει υπηρεσίες σε οργανισμούς του δικού του δικτύου για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση. Έχει υλοποιήσει διάφορα Ευρωπαϊκά έργα και έχει 10 LLP πολυµερή σχέδια που χρηματοδοτούνται. Από το 2005 έχει παράσχει πάνω από 100 δραστηριότητες κινητικότητας και τώρα διαχειρίζεται 40 .

logo-terre-di-siena-lab

Η Τerre de Siena Lab (ΤSL), ως ο νέος οργανισμός τοπικής ανάπτυξης της Provincia de Siena δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 από τον διαχωρισμό της APEA, λόγω της εθνικής θεσμικής μεταρρύθμισης που εκτελείται στην Ιταλία από το 2015, που επηρεάζει επίσης τους οργανισμούς  που εδρεύουν και λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο από δήμους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και λειτουργεί ως παρατηρητήριο των αποβλήτων (http://www.apea.siena.it/site/osservatorio-rifiuti.asp), και δημοσιεύει την ετήσια έκθεση σχετικά με τα απόβλητα (http://www.apeas.siena.it/site/atto.asp?id=20-Rapporto+Rifiuti+2012). Έχει διασυνδέσεις με το δημόσιο οργανισμό “Siena Ambiente” που δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste). Έχει μια σχετική εμπειρία με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από το σύστημα EEK (δείτε Terre di Siena Creative: http://terredisienacreative.apea.siena.it) και στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

regione_toscana_140774

Σύμφωνα με το σύστημα RQF (περιφερειακό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων) στην Ιταλία, η περιφέρεια Τοσκάνης (μονάδα πολιτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΕΚ  και Ευρωπαϊκών Έργων) είναι ένα κανονιστικό όργανο για την ΕΕΚ.

Διαχειρίζεται το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΕΕΚ. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτό είναι σχετικές με εκπαιδευόμενους, σχολεία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και νέους ερευνητές και επιχειρηματίες.

Η περιφέρεια Τοσκάνης είναι ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) στην περιοχή, καθώς και διάφορες πολιτικές, προγράμματα και δραστηριότητες με σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέους φοιτητές.

Η περιφέρεια Τοσκάνης είναι ένα σημείο αναφοράς για την κοινωνία της περιοχής παίζοντας σημαντικό ρόλο στην κοινωνικό-οικονομική  ανάπτυξη, με την υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης. Εκπροσωπεί άμεσα την κοινότητα και λειτουργεί ως φορέας για το σχεδιασμό της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

logo_regione_positivo

Η Περιοχή του Λάτσιο (Τμήμα Περιφερειακής Εκπαίδευσης, Έρευνας, Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης Πανεπιστημίων και Καινοτομίας) οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα για να δώσει στους πολίτες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να συμμετάσχουν στην τοπική κοινότητα. Λειτουργεί ως μια περιφερειακή οργάνωση με την ευθύνη για τη διαχείριση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) αναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εποπτεία για το ΕΚΤ και άλλη συναφή συγχρηματοδότηση. Επιπλέον, μέρος του ρόλου της είναι να διανέμει το στρατηγικό περιφερειακό πρόγραμμα για την έρευνα, την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Δημιουργεί δεσμούς με άλλα εργαλεία της ΕΕ, των Ευρωπαϊκών οντοτήτων και φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, για την προώθηση και την εφαρμογή της ολοκληρωμένης χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων. Συντονίζει και προωθεί τις δραστηριότητες για την παροχή ενός ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης που διευκολύνει την αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτώνται και υποστηρίζει την κινητικότητα και τη δια βίου μάθηση.

Η Περιοχή του Λάτσιο συνεργάζεται στενά με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς (σχολεία, πανεπιστήμια, εξουσιοδοτημένους φορείς παροχής ΕΕΚ) για:

  • Ασφαλή πρόσβαση σε πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση και μέσω νομοθετικής αναδιοργάνωσης επιτρέπουν στους μαθητές να παίξουν ένα ρόλο στην πρόταση και τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών.
  • ενεργεί ως περιφερειακό κέντρο για το συντονισμό και την ανάπτυξη των ετήσιων σχεδίων για κατάρτιση και εκπαίδευση
  • την υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τις περιφερειακές οργανώσεις (εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, την εργασία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα δημόσια έργα, την υγειονομική περίθαλψη, τις μεταφορές) ,τον προσδιορισμό των βασικών προτεραιοτήτων και τη διευκόλυνση μιας συντονισμένης προσέγγισης
  • υποστήριξη της δια βίου μάθησης για τα άτομα που επιδιώκουν να βελτιώσουν την κατάστασή τους και να υποστηρίξουν τις ομάδες του ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες που επιδιώκουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους
  • να αναπτύξουν ένα δίκτυο έρευνας και γνώσης για την υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης που προσφέρεται μέσω των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων
  • Επέκταση του δικτύου συνεργασίας με οργανισμούς της ΕΕ και τρίτων χωρών για την καλλιέργεια της διακρατικής κινητικότητας και της έρευνας / καινοτομίας για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχολησιμότητας
  • να προωθήσει την ιστοσελίδα Porta Futuro (www.portafuturo.it) ως βασική πύλη για την ανταλλαγή πληροφοριών και ευκαιριών, ενοτήτων του e-learning (σύνταξη βιογραφικού, τεχνικές συνέντευξης, μαθήματα υποκίνησης και δοκιμή διαφόρων ενοτήτων ), πληροφοριών για τις επιχειρήσεις σχετικά με τις δημόσιες προσφορές
  • να εξασφαλίσει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση προετοιμάζει τους φοιτητές για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων μεθόδων
  • να εργαστεί με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα για να μοιραστούν καινοτόμες ιδέες που θα συμβάλουν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των νέων, φοιτητών και πτυχιούχων από διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα με τον επιχειρηματικό κόσμο.