Η κοινοπραξία EwasteR θα συνεργαστεί για τρία χρόνια σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα εργασίας όσον αφορά δραστηριότητες και παραδοτέα.

ofjh8e0
Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να εξασφαλιστεί η επιτυχία του Έργου μέσω του κατάλληλου συντονισμού των οργανωτικών, τεχνολογικών, μεθοδολογικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Συντονίζεται από το Συντονιστή Εταίρο και ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου. Όλοι οι εταίροι θα συμβάλουν στις εργασίες στις οποίες εμπλέκονται.
 • Σχέδιο Διαχείρισης (Ρ.M.Ρ - Project Management Plan) –Η Κοινοπραξία αναπτύσσει τα δικά της πρότυπα και τρόπους για να διαχειριστεί  σωστά το σχέδιο εργασίας και τις τεχνικές, διοικητικές και οικονομικές δραστηριότητες.
 • Εκθέσεις προόδου για τις δραστηριότητες και τις δαπάνες – Τα επίσημα έντυπα διαχείρισης που περιλαμβάνονται στο Ρ.M.Ρ., χρησιμοποιούνται από τους εταίρους για την αναφορά της προόδου και των αποτελεσμάτων.
 • Εσωτερική επικοινωνία και σχέδιο συνεργασίας – Περιγραφή των συμφωνημένων εργαλείων και στρατηγικών για τη διευκόλυνση της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων.
 • Διακρατικές και Διαδικτυακές (On-Line) συνεδριάσεις μεταξύ των εταίρων – Οι εταίροι πραγματοποιούν άμεσες ή διαδικτυακές συνεδριάσεις για να συζητήσουν το Έργο και να μοιραστούν τα αποτελέσματα σχετικά με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Οι συνεδριάσεις αυτές θα παρέχουν ευκαιρίες δικτύωσης.
 • Ομάδα A.R.R.T (Αύξηση τεχνικών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης) -μια ομάδα εργασίας που αποτελείται από τα μέλη του τομέα (Sector skills alliance) για κάθε συνεργαζόμενο οργανισμό που θα υποστηρίξει την κοινοπραξία σε όλο το πρόγραμμα και WPs, ειδικά στα WP4, WP5, WP6, WP7 και WP8.
 • Έκθεση ενδιάμεσης εσωτερικής αξιολόγησης-θα καταρτισθούν από εξωτερικό επαγγελματία αξιολογητή και θα σχεδιαστούν για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του Έργου μετά από 18 μήνες. Θα δώσει ανατροφοδότηση και θα συστήσει ενέργειες για το πώς να ενισχυθούν οι στρατηγικές και οι δραστηριότητες μέχρι το τέλος του Έργου.
Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να εξασφαλίσει την ποιότητα σε όλες τις εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του Έργου.
 • Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας- Το σχέδιο διασφάλισης ποιότητας περιλαμβάνει διαδικασίες, εργαλεία και πρότυπα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και της απόδοσης του Έργου.
 • Έκθεση- επίβλεψης του Έργου Μεταξύ άλλων ,έντυπα και περιγράμματα για την παροχή:
 • Ερωτηματολόγιων ικανοποίησης πελατών και έντυπα ανατροφοδότησης (για εταίρους, εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενους, ομάδες-στόχους, συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις, κλπ)?
 • Συγκεκριμένων περιγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις δραστηριότητες του Έργου, την απόδοση του και τα αποτελέσματα.
H διάδοση θα είναι μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του Έργου και θα συμβάλει στην προώθηση των στόχων, των στρατηγικών, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους και ομάδες-στόχους σε όλη την ΕΕ κατά τη διάρκεια του Έργου.
 • Σχέδιο διάδοσης και προώθησης - Η Κοινοπραξία αναπτύσσει ένα λεπτομερές σχέδιο για να οργανώσει και να εφαρμόσει δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης. Περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των μέσων / εργαλείων που χρησιμοποιούνται για προώθηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του Έργου
 • Ιστοσελίδα και διαδικτυακή περιοχή (Website and web area) - Η Ιστοσελίδα του Έργου και τα κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να θεωρηθούν ως ο κύριος τρόπος για να μοιράζονται τα αποτελέσματα του Έργου, σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιπλέον, θα λειτουργήσει ως το Αρχείο του Έργου για να φυλάγονται όλα τα έγγραφα.
 • Εργαστήρια Προώθησης - Οι δράσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των δραστηριοτήτων του Έργου και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων. Διοργανώνονται από τους εταίρους σε κάθε χώρα για να συζητηθούν βασικά ζητήματα σχετικά με το εθνικό πλαίσιο με ομάδες-στόχους και ενδιαφερόμενους.
 • Ηλεκτρονικό φυλλάδιο- Προγραμματίστηκε να εκδοθούν τρία φυλλάδια και να χρησιμοποιηθούν ως βασικά εργαλεία για την προώθηση και διάδοση του Έργου. Θα παρουσιάσουν τα διάφορα στάδια του Έργου και θα εξηγήσουν το σκεπτικό, τις προϋποθέσεις, τους στόχους και τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα. θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Ηλεκτρονικά ή έντυπα δελτία τύπου- Θα εκδοθούν τρία δελτία τύπου που θα καλύψουν συγκεκριμένα ορόσημα στο πλαίσιο του Έργου και θα βοηθήσουν στη διάδοση και την προώθηση των δραστηριοτήτων στην ΕΕ και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
 • Διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο- Στο τέλος του Έργου, οι εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσουν ένα τελικό σεμινάριο διάδοσης και ευαισθητοποίησης. Αυτή η ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση, για την προώθηση του προγράμματος σπουδών για το E-Waster στον τομέα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων (WEEE) θα εξασφαλίσει μια αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των στρατηγικών του EwasteR, με τη συμμετοχή των εταίρων του Έργου, τους ενδιαφερόμενους και ομάδες – στόχους σε όλη την ΕΕ.
 • Ενημερωτικά δελτία- τέσσερα ενημερωτικά δελτία θα καλύψουν τις κύριες δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα της κοινοπραξίας, κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του Έργου.
Αυτό το πακέτο εργασίας είναι ένα πρώτο στάδιο στην ανάπτυξη του νέου προγράμματος EwasteR, αλλά μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα έργο σε εξέλιξη που εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία (από ενδιαφερόμενα μέρη / ομάδες-στόχους) που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ζωής του Έργου από τον τομέα διαχείρισης της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
 • Έκθεση τηςEwasteR- Οι εταίροι θα εξερευνήσουν και περιγράψουν τις κύριες διαδρομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τα NQF-RQF για τον τομέα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης (E-Waste) στις συμμετέχουσες χώρες.
Οι εταίροι μέσω αυτού του πακέτου εργασίας θα αναπτύξουν το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία για το πιλοτικό πρόγραμμα – θα συλλέξουν πληροφορίες και δεδομένα από εκπαιδευόμενους, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές που συμμετέχουν στα προγράμματα.
 • Διδακτέα Ύλη EwasteR- Η Κοινοπραξία καθορίζει μαθησιακά αποτελέσματα που καλύπτουν τη σύνδεση μεταξύ της φάσης παραγωγής προϊόντων και τη φάση αχρήστευσής τους περιλαμβάνοντας ολόκληρη τη διαχείριση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων .
 • Πακέτο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςθα υποστηρίξει τους εκπαιδευομένους/φοιτητές προτού παρακολουθήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των προγραμμάτων ΕΕΚ και πώς θα αξιολογηθούν μέσω του συστήματος ECVET
 • Σχέδιο εκπαίδευσης- Προσδιορίζει το περιεχόμενο της κατάρτισης και στρατηγικές για την υλοποίηση των πιλοτικών εμπειριών μέσω προγράμματος 160 ωρών εκπαίδευσης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα
 Αυτό το πακέτο εργασίας ορίζει την πιλοτική έκδοση στρατηγικών και το περιεχόμενο αξιοποιώντας μονάδες για τη διαχείριση του προγράμματος σπουδών (επίπεδο 5 EQF) 
 • Πιλοτική εκπαίδευση (περιοχή διαχείρισης)- Σε κάθε χώρα, οι εταίροι θα δοκιμάσουν και να παραδώσουν μέσω μιας υβριδικής προσέγγισης μάθησης και κατάρτισης καινοτόμες μεθοδολογίες, 108 ώρες ανά μαθητευόμενο ώστε να καλύπτουν τις πτυχές διαχείρισης του νέου επαγγελματικού προφίλ
Αυτό το πακέτο εργασίας ορίζει την πιλοτική έκδοση στρατηγικών και το περιεχόμενο που αναφέρεται στις μονάδες της τεχνικής-επαγγελματικής περιοχής του προγράμματος σπουδών (επίπεδο 5 EQF)
 • Πιλοτική εκπαίδευση (τεχνική-επαγγελματική περιοχή)- Σε κάθε χώρα, οι εταίροι δοκιμάζουν και υλοποιούν μέσω μιας υβριδικής προσέγγισης μάθησης και προσανατολισμένης καινοτόμου μεθοδολογίας 52 ώρες ανά μαθητή που να καλύπτουν τις πτυχές της τεχνικής και ΕΕΚ του νέου επαγγελματικού προφίλ.
Ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι ο καθορισμός κοινών μεθοδολογιών και εργαλείων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και εμπειριών μετά τις εθνικές πιλοτικές εκδόσεις.
 • Εγχειρίδιο - Οι εταίροι περιγράφουν τις στρατηγικές και τα περιεχόμενα για να υποστηρίξουν δραστηριότητες δια βίου μάθησης, της κινητικότητας των Ευρωπαίων εκπαιδευόμενων και την ευελιξία των μαθησιακών διαδροµών για την επίτευξη των επαγγελματικών προσόντων. Το κύριο περιεχόμενο και οι κατευθυντήριες γραμμές του εγχειριδίου θα ορίσουν περαιτέρω δραστηριότητες ΕΕΚ για καθορισμό ενός επαγγελματικού προσόντος με βάση το ECVET.
 • Πιλοτικό πακέτο εκπαιδευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης- Αυτό είναι το σύνολο του υλικού που θα έχει σχεδιαστεί για τους εκπαιδευόμενους μετά την εμπειρία της πιλοτικής κατάρτισης σε κάθε χώρα, για διευκόλυνση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη διαδικασία αξιολόγησης.
 • Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης – Ένας εξωτερικός αξιολογητής αξιολογεί τις δραστηριότητες του Έργου και τα αποτελέσματα μαζί με τις παραστάσεις των εταίρων για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Έργου.
 • Ομάδα καινοτομίας (IT)- Ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τα μέλη του τομέα δεξιοτήτων για κάθε Εταίρο οργανισμό για να στηρίξει την προώθηση κουλτούρας ECVET εισάγοντας πρακτικές σε κάθε εθνικό/περιφερειακό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, διευκολύνοντας περισσότερο διαφανείς πρακτικές αξιολόγησης και αναγνώρισης της τυπικής και μη τυπικής μάθησης και υιοθέτηση της διδακτέας ύλης στο εθνικό σύστημα ΕΕΚ.
Οι στόχοι αυτού του πακέτου εργασίας είναι να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση και την επανάληψη των αποτελεσμάτων του Έργου και να εξασφαλίσει τις επιπτώσεις των μεθόδων, εργαλείων και καλών πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές γύρω από τον τομέα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (E-Waste).
 • Σχέδιο εκμετάλλευσης - Το έγγραφο θα παρέχει στρατηγικές και κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου με εγγύηση την διαφάνεια, την προσβασιμότητα και την ενίσχυση των καλών πρακτικών.
 • Σχέδιο ευρωπαϊκής ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις - Oι εταίροι σε εθνικό επίπεδο καθορίζουν ένα επιχειρησιακό εργαλείο για να διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, επίδοξων επιχειρηματιών και τον επιχειρηματικό τομέα στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων , την ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ σε όλη την ΕΕ και αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης.
 • EwasteR στρατηγική δικτύωσης ομάδων - Ομάδες εργασίας που αποτελούνται από μέλη φορέων του εξωτερικού τομέα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένων των νέων επαγγελματικών προφίλ για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση σε κάθε χώρα. Στη στρατηγική δικτύωσης ομάδων θα συμμετάσχουν στις φάσεις διάδοσης και αξιοποίησης, συλλογής σχολίων και παροχής συστάσεων σχετικά με το περίγραμμα του προγράμματος, την εκπαιδευτική προσέγγιση και μεθόδους για τη παρακολούθηση της κάθε μεταφερόμενης δεξιότητας που αποκτάται, σε όλη την ΕΕ.
 • Erasmus για νέους επιχειρηματίες - Για την ενίσχυση της κινητικότητας των επίδοξων επιχειρηματιών στον τομέα E-Waste σε όλη την ΕΕ, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες των πιλοτικών εκδόσεων, σε κάθε χώρα, θα ενθαρρυνθούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • EwasteR Εθνικό διαδικτυακό Συνέδριο - Στη λήξη του Έργου, κάθε εταίρος θα οργανώσει μια εθνική δημόσια τηλε-διάσκεψη στην οποία θα συμμετέχουν, μέσω διαδικτυακών καναλιών και εθνικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς (ρυθμιστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) για την προώθηση των αποτελεσμάτων του Έργου, για να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα από το Έργο είναι βιώσιμα στο πλαίσιο της ΕΕΚ και υποστηρίζουν μια αποτελεσματική επιχειρηματική κοινότητα.