H ροή Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (E-waste), είναι σήμερα η ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων. Κάθε μέρα ένας τεράστιος αριθμός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καταλήγουν ως απόβλητα, ορισμένες από αυτές ως άχρηστες και άλλες ως ξεπερασμένης τεχνολογίας.

Όλα αυτά αναδεικνύονται σταδιακά ως ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο μέχρι στιγμής απέτυχε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού. Η ανακύκλωση των WEEE (Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων) είναι ένα εξειδικευμένο μέρος του κλάδου διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης. Είναι ένας ταχέα αναπτυσσόμενος υπο-τομέας που οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή της οδηγίας για τα WEEE στις χώρες της ΕΕ, ρυθμίζοντας αυστηρούς στόχους για την ανακύκλωση και, πρόσφατα, τη ψηφιακή μετάβαση.

Υπάρχει ανάγκη για κοινή αναγνώριση των προσόντων των Διευθυντών και των εργαζομένων που εμπλέκονται στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των WEEE. Παρά τη σταθερά αυξανόμενη ανάγκη για τεχνικά εξειδικευμένο προσωπικό για να λειτουργεί τις προηγούμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, τα προσόντα στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για τη διαχείριση των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών αποβλήτων έχουν  διαφοροποιημένη δομή μεταξύ των μελών της ΕΕ και δεν εναρμονίζονται με τις πρωτοβουλίες του EQF και του ECVET. Το έργο Ε-WASTER θα αναπτύξει και θα καθιερώσει ένα νέο υψηλής ποιότητας διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών για τους τομείς ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ευρώπη, δημιουργώντας το σύνδεσμο μεταξύ της φάσης παραγωγής ενός προϊόντος και της φάσης απόρριψης του, για να δημιουργήσει μια πρωτοβουλία και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και για να δημιουργηθούν ευκαιρίες για απασχόληση και κινητικότητα. Το νέο πιο επαγγελματικό προφίλ για όσους εργάζονται στον τομέα θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους και θα συμβάλει στην αυξημένη ευαισθητοποίηση για την αξία της επαναχρησιμοποίησης και της συμβολής της σε μια βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

Η κοινοπραξία EwasteR αποτελείται από 13 οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο) , υποστηρίζεται από την οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και την οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα WEEEκαι θα συνεργαστεί για τρία χρόνια με τους εξής στόχους:

  • Προσδιορισμό των υφιστάμενων προσόντων και των επαγγελματικών προφίλ σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι σχετικά με το πεδίο της διαχείριση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, την ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και στρατηγικών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με τη δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησης και για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και εσόδων.
  • Να αναπτύξει ένα νέο επαγγελματικό προσόν, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια της ΕΕ (ECVET-EQAVET), που να διαθέτει τις σχετικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (EWASTE) που θα τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή μέσω καινοτόμων μεθόδων ΕΕΚ (τάξη σχολείο ανοικτής διαχείρισης , εικονική κινητικότητα) και δραστηριότητες μάθησης βασισμένες στην εργασία (Labs-shadowing).
  • Να εκδώσει ένα εγχειρίδιο για την τελική διαφανή αναγνώριση και διαδικασία επικύρωσης για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια τις πιλοτικής εφαρμογής για να διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αυξημένη αναγνώριση των προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντός του τομέα.
  • Να δημιουργήσει μια νέα ανοικτή διαδικτυακή περιοχή του Έργου (Project open web area) όπου θα μοιράζονται πληροφορίες, πρακτικές, έρευνα, εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη σε όλο τον τομέα κατά τη διάρκεια και πέρα από τη διάρκεια ζωής του Έργου.
  • Να παραχθεί ένα πακέτο με εργαλεία και όργανα ΕΕΚ που να παρέχουν μεταφερόμενες δεξιότητες και ικανότητες που διευκολύνουν την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων και των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη.
  • Να ενδυναμώσει τη διαχείριση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ευρώπη και να ενθαρρύνει τη μετατροπή των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τομέα, από ανεπίσημες  σε επίσημες.